Transparència

Grup Municipal 

El grup Municipal d’ERC percep 34.950€, consistent en una dotació fixa anual de 11.650€, a més d’una quantitat de 11.650€ per regidor.*

* Aquesta quantitat correspon exclusivament a la despesa de l’activitat municipal, quedant expressament prohibit destinar aquesta dotació al pagament de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

Retribucions dels regidors

Antoni GarciaAntoni Garcia.
No percep cap sou de l’Ajuntament. Com a regidor electe forma part de l’equip de govern de la Diputació de Barcelona, sent diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania. La seva tasca és desenvolupar polítiques de suport municipal als 311 municipis que formen la província de Barcelona (entre ells l’Hospitalet) en temes d’acció comunitària, lluita contra la violència masclista, igualtat de gènere, drets civils, convivència, joventut…

La remuneració per la dedicació exclusiva com a diputat delegat de govern està concretada en aquest decret.
D’aquesta retribució cal restar l’aportació a la carta financera d’ERC (ERC es finança per les quotes dels militants i les aportacions dels càrrecs electes) i les aportacions a diferents entitats socials.

Coque GarcíaCoque Garcia.
No té dedicació exclusiva i per tant no percep cap sou de l’Ajuntament. Només cobra la dieta per assistència efectiva aprovada al Ple.
D’aquesta retribució cal restar les aportacions a la carta financera d’ERC (ERC es finança per les quotes dels militants i les aportacions dels càrrecs electes) i les respectives aportacions a entitats socials.
Com a regidor electe és representant com a conseller al Consell Comarcal del Barcelonès. Ha renunciat a totes les dietes per assistència al ple, comissions, o qualsevol dels organismes que en depenen.